Obchodné podminky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Babuska, s.r.o. - Bábuška SK

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú právne vzťahy spoločnosti Babuska, s.r.o., so sídlom Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy
IČO: 47 044 811, zapísanej v OR: Okresný súd Banská Bystrica, vložka číslo: 23877/S alebo „predávajúci") a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci") (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany" alebo „zmluvné strany" alebo jednotlivo „Zmluvná strana" alebo „zmluvná strana") pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Babuska, s.r.o. na internetovej stránke www.babuska.sk a pri dodávke a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Babuska, s.r.o. a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Zmluva"), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt" alebo „tovar"). Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.
Kontakty: Babuska, s.r.o. Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy
Zákaznícka linka: tel.: 0911 010 554, e-mail: info@babuska.sk

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1 Odbor výkonu dozoru:
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

Zákazníkom je spotrebiteľ.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.
Internetový obchod má význam ako je tento uvedený v preambule vyššie.
Objednávka má význam ako je tento uvedený v bode 1.4 týchto VOP.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.
Faktúru obsahujúcu základné údaje podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu a daňového dokladu, dostane kupujúci spolu s objednaným tovarom, alebo na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte. Kupujúci s týmto súhlasí.

1. Kúpna zmluva
Uzavretie kúpnej zmluvy
1.1 Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.babuska.sk.
1.2 Pre úspešné vytvorenie elektronickej objednávky sa nevyžaduje registrácia a založenie zákazníckeho účtu na webovej stránke www.babuska.sk. Pri registrácií a zriadení zákazníckeho účtu a taktiež pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene týchto údajov zmeniť aj v zákazníckom účte. Predávajúci nie je povinný preverovať správnosť údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo Zmluvy. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite.
1.3 Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Pridať do košíka" a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu zaškrtnutím príslušného políčka pre súhlas s týmto VOP a kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby", čím vysloví oboznámenie s týmito VOP.
1.4 Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, predávajúci objednávku zaregistruje a následne doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte, potvrdenie o prijatí objednávky, v ktorom upovedomí kupujúceho o následnom procese preverenia dostupnosti objednaného tovaru a ktorého prílohou budú aktuálne VOP a reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje akceptáciu predávajúceho s návrhom kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu.
1.5 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje:
a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;
b) o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb;
c) o preverovaní dostupnosti objednaného tovaru;
d) prípadne iné údaje.
1.6 V prípade aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru doručí predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte, potvrdenie o odoslaní objednaného tovaru, ktoré zároveň predstavuje akceptovanie návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením o odoslaní objednaného tovaru predávajúcim.
1.7 Záväzné potvrdenie o odoslaní tovaru obsahuje údaje:
a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;
b) o mieste, kde má byť tovar dodaný;
c) o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri) a
d) prípadne iné údaje.
1.8 V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené potvrdenie o prijatí objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za nesprávne vyplnenú a predávajúci ju neakceptuje a nie je ňou viazaný.
1.9 Kupujúci zároveň berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci internetového obchodu je naviazaná na skladové zásoby predávajúceho a predávajúci preto negarantuje dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je dostupný u predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty správu o nedostupnosti tovaru, alebo ho bude informovať telefonicky. V prípade, ak kupujúci už uhradil cenu za ním objednaný tovar, budeme mu táto vrátaná a to do 15 dní odo dňa doručenia správy o nedostupnosti tovaru a to rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny.
1.10 Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
1.11 Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou objednávkou a potvrdením zaslaným predávajúcim, môže o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho servisu na tel. čísle 0911 010 554. Uzavretá Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

2. Dodanie tovaru
2.1 Všetky objednávky expedujeme kuriérom. Kuriér Vám tovar doručí osobne na určenú adresu. O uskutočnenom odoslaní tovaru Vás budeme informovať e-mailom alebo SMS. Kuriér vozí tovar spravidla v čase medzi 8 - 18 hod. Odberateľ je povinný skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky ešte v deň prebratia tovaru. V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, je potrebné odložiť a nafotiť kompletné balenie celej zásielky + nafotiť poškodený tovar a nahlásiť poškodenie zásielky najneskôr do 24 hodín od prebratia balíka na tel. číslo: 0911 010 554. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
2.2 Cena dopravy
Cena prepravy je stanovená na 3,30€ bez závislosti na hmotnosti zásielky. POZOR! V prípade že tovar bude v hodnote viac ako 60€, poplatky za dopravu neplatíte.
2.3 Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
2.4 Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.
2.5 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
2.6 Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho po preverení dostupnosti stavu skladových zásob. V predchádzajúcej vete uvedené platí aj v prípade, ak je v internetovom obchode predávajúceho uvedená obvyklá doba dodania alebo odoslania tovaru, nakoľko informácia o takejto dobe má len orientačný charakter a definitívna doba dodania alebo odosielania tovaru určí predávajúci podľa dostupnosti tovaru a podľa prevádzkovaných možností po preverení stavu skladových zásob. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim. Akonáhle bude tovar odovzdaný prepravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu, bude o uvedenom kupujúci informovaný elektronicky prostredníctvom potvrdení o odoslaní.
2.7 V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie spoločnosť Babuska, s.r.o. zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
2.8 Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve a to k hlavnému vstupnému vchodu budovy uvedenej v objednávke, pokiaľ je k nemu (hlavnému vchodu) umožnený prístup.
2.9 Dodávka tovaru sa uskutočňuje výlučne v rámci Slovenskej republiky. Dodanie tovaru mimo Slovenskej republiky sa realizuje až po vyčíslení nákladov na doručenie objednávky podľa krajiny doručenia a až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru aj s dopravou a platba bude zrealizovaná, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.
Dodanie na predajňu prevádzkovanú spoločnosťou Babuska, s.r.o. nie je možné.
2.10 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.
2.11 Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
2.12 S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 5.000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.

3. Cena
3.1 Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch na stránke www.babuska.sk je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov a vrátane súvisiacich nákladov s výnimkou nákladov súvisiacich s dopravou a so spôsobom jej úhrady, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho. Konečná cena bude závisieť od spôsobu dopravy a spôsobu platby, ktorú si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.
3.2 Poplatky súvisiace s dopravou a s úhradou kúpnej ceny sú uvedené na stránke www.babuska.sk v sekcii Doprava.
3.3 Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania ponuky. Predávajúci je oprávnený túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny trhovej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. sadzba dane z pridanej hodnoty, zavedenie nového druhu daní poplatkov a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň dodávky tovaru.
3.4 Faktúru za tovar alebo zjednodušený daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte, a to po uzatvorení Zmluvy.
3.5 Mimoriadne požiadavky kupujúceho alebo mimoriadne objednávky kupujúceho nie sú v ponukových cenách predávajúceho obsiahnuté a musia byť uhradené zvlášť na základe skutočných nákladov.
3.6 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
3.7 Predávajúci je oprávnený upraviť cenu, najmä, nie však výlučne, v prípade:
a) zmeny dodacích poplatkov (cla, dovozných poplatkov alebo iných colných poplatkov);
b) zmeny aktuálnej trhovej ceny v Slovenskej republike;
c) zmeny dopravných nákladov;
d) významnej zmeny iných faktorov s vplyvom na stanovenie cien (medzinárodných alebo nákupných cien, menových kurzov, nedostatku produktov, zmeny nákladov pri zadávaní verejných zákaziek v dôsledku zákonných požiadaviek a pod.).

4. Platobné podmienky
4.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
a) platba cez internetové rozhranie poskytovateľa platobných služieb (bankový prevod),
b) na dobierku pri doručení tovaru (peňažné prostriedky preberá od kupujúceho prepravca).
4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.
4.3 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

5. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy kupujúcim
5.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je vylúčené v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch, hlavne v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z..
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
O odstúpení od Zmluvy môže kupujúci informovať elektronicky e-mailom, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy na e-mailovú adresu: info@babuska.sk alebo a tovar na adresu: Babuska, s.r.o., so sídlom Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy.
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.
Vrátenie tovaru
5.2 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu, vo vlastnom záujme najlepšie spoločne s odstúpením od kúpnej zmluvy, vždy však najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, na adresu:
Babuska, s.r.o., so sídlom Slatinské Lazy č.77, 96225 Slatinské Lazy
Tovar musí kupujúci vrátiť úplný, to znamená vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a vrátane originálneho obalu. Kupujúci je povinný tovar zabaliť tak, aby pri jeho preprave späť k predávajúcemu nedošlo k jeho poškodeniu.
Vrátenie peňažných prostriedkov
5.3 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na prepravu, ktoré od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než kupujúci doručí tovar predávajúcemu, alebo hodnoverne preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu.
Ak vráti kupujúci tovar poškodený, má predávajúci nárok na náhradu škody.
Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
5.4 Ak kupujúci odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
5.4 V prípade, že kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
5.5 Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
5.6 Ak odstúpi kupujúci od Zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy a vrátenia tovaru všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a v súvislosti s tovarom, vo vzťahu ku ktorému kupujúci odstúpil od Zmluvy. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a predávajúci s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť. Predávajúci nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
5.7 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
5.8 S Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 15,- EUR.
5.10 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
Odstúpenie od zmluvy predávajúcim
5.14 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

6. Záručné podmienky
6.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Aktuálny Reklamačný poriadok predávajúceho tvorí ako príloha neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

7. Výhrada vlastníctva
7.1 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho vo vlastníctve predávajúceho.
7.2 Akékoľvek použitie tohto tovaru ako zálohu voči tretím osobám je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vylúčené. Oprávnenie kupujúceho tovar spracovávať, používať alebo predávať končí momentom zastavenia jeho akýchkoľvek platieb alebo začatím konkurzného, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie. V prípade, že tovar s výhradou vlastníctva bude spracovávaný, získava predávajúci spoluvlastníctvo k novému tovaru do výšky účtovnej ceny vyhradeného tovaru v ňom obsiahnutého. Kupujúci tým postupuje predávajúcemu pohľadávku z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru napriek tomu, že tento bol ďalej spracovaný. Kupujúci je povinný uviesť na žiadosť predávajúceho príslušné tretie osoby, ktorá majú postavenie dlžníkov a im oznámiť postúpenie.

8. Osobitné dojednania
8.1 Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe Zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej zmluvnej strane e-mailom, faxom alebo doporučeným listom s doručenkou. Všetky e-maily zaslané zmluvnými stranami navzájom – u ktorých je potvrdené prevzatie – sa považujú za doručené v deň prijatia. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako odosielateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópii doručovanej písomnosti alebo na osemnásty (18.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná aspoň na doporučenú poštovú prepravu pri doručovaní prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia takejto písomnosti, ibaže neúspešnosť doručenia žiadnym spôsobom nespôsobil adresát. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala.
8.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla, priestor, priestoroch pobočky, výkonných úradníkov, číslo bankového účtu alebo daňové identifikačné číslo), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.2 týchto VOP. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať predávajúceho, ak bol na majetok vyhlásený konkurz, začala proti nemu exekúcia alebo exekučné konanie alebo nastali také okolnosti, ktoré môžu ohroziť realizáciu Zmluvy alebo uspokojenie pohľadávok predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.
8.3 Kupujúci je povinný, na vyžiadanie predávajúceho, poskytovať predávajúcemu pravdivé identifikačné údaje vzťahujúce sa ku kupujúcemu, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúceho kupujúcemu.

9. Spracovanie osobných údajov
9.1 Za účelom realizácie Zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, a ktoré je dostupné na stránkach www.babuska.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia
10.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 10.10 týchto VOP.
10.2 Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Podpísaním Zmluvy dáva kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.
10.3 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
10.4 Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
10.5 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo Zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
Bližšie informácie nájdete:
https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
10.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.
10.8 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.
10.9 Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby" pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
10.10 Spoločnosť Babuska, s.r.o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky:
a) dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti Babuska (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke spoločnosti Babuska), alebo
b) dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) spoločnosťou Babuska, s.r.o. na posledne známu e-mailovú adresu kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti Babuska, s.r.o.).
V Slatinských Lazoch, dňa 27.01.2020.

Príloha: Reklamačný poriadok
Týmto sa vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení reklamačný poriadok spoločnosti Babuska, s.r.o., IČO: 47 044 811 (ďalej len „Babuska, s.r.o."). Tento reklamačný poriadok je všeobecne aplikovateľný v celej sieti predajní Babuska v Slovenskej republike. V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník"). Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 9.1.2020.
1. Predmet reklamačného poriadku
Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v predajniach Babuska alebo zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Babuska, s.r.o. na webovej stránke www.babuska.sk (ďalej len „online obchod").
2. Právo zákazníka na reklamáciu
Zákazník má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.
Babuska zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, t.j. tovar musí mať požadovanú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.
3. Lehoty na uplatnenie reklamácie
Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti). Pri ostatnom spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba alebo je uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Babuska, s.r.o..
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Babuska, s.r.o. vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
4. Miesto uplatnenia reklamácie
Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu, u ktorého bol tovar kúpený. V prípade, že tovar má v dokumentácii poskytnutej kupujúcemu uvedené servisné stredisko, môže byť reklamácia uplatnená v tomto servisnom stredisku.
5. Uplatnenie reklamácie
Pri uplatnení reklamácie zákazník predloží okrem reklamovaného výrobku tiež (i) originál dokladu o nákupe výrobku v predajni Babuska alebo (ii) faktúru alebo zjednodušený daňový doklad v prípade tovaru zakúpeného v online obchode alebo iii) doklad o aktivácii v prípade zakúpenej darčekovej karty a ak bol zákazníkovi pri kúpe výrobku vystavený záručný list, predloží tiež tento záručný list. Reklamovaný výrobok je nevyhnutné predkladať v čistom a hygienicky bezchybnom stave. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví Babuska zákazníkovi písomný doklad. Babuska, s.r.o. je povinná vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
6. Vybavenie reklamácie
Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.
Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec alebo iná určená osoba je povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je Babuska, resp. poverený zamestnanec povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.
Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
Ak ide o odstrániteľné vady, zákazník má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má kupujúci nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
7. Odstúpenie od zmluvy
Zákazník môže v lehote 14 dní odo dňa zakúpenia nepotravinového tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu za predpokladu, že predloží originál dokladu o nákupe nepotravinového tovaru a tento tovar vráti v pôvodnom (neporušenom a nepoužitom) stave a originálnom obale, vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Uvedené ustanovenie neplatí pre darčekové karty.
V prípade tovaru zakúpeného prostredníctvom online obchodu je právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a podmienky na uplatnenie daného práva upravené v čl. 5 Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Babuska, s.r.o. a z uvedeného dôvodu sa v predchádzajúcom odseku uvedené neuplatní pri tovare zakúpenom prostredníctvom online obchodu.
8. Alternatívne riešenie sporov
Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že zo strany Babuska, s.r.o. došlo k porušeniu jeho práv, môže Babuska, s.r.o. požiadať o nápravu. Ak Babuska, s.r.o. odpovie na žiadosť zákazníka zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže sa zákazník v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.
Bližšie informácie nájdete na:
https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov
http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Obchodné podmienky sú platné od 27.01.2020 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
Vaša Bábuška

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať