Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(účinné od 20.01.2020)

Ďakujeme Vám za záujem o informácie o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a aby ste náš spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov považovali za ukazovateľ kvality a starostlivosti o zákazníka.

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Babuska, s.r.o.

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR") a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

ONLINE-SHOP
1. Prehľad
Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Babuska, s.r.o. možno rozdeliť do dvoch kategórií:

• na účely plnenia zmluvy sa spracúvajú všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy zo strany spoločnosti Babuska, s.r.o. . Ak sa na plnení zmluvy zúčastňujú aj externé subjekty, napríklad kuriérske spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb, Vaše údaje sa im poskytujú v nevyhnutnom rozsahu a spracovávajú ich v súlade so stanoveným účelom,
• po otvorení webových stránok spoločnosti Babuska, s.r.o., dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším zariadením a naším serverom. Môže ísť aj o osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom slúžia, okrem iného, na optimalizáciu našich webových stránok alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači Vášho zariadenia.

2. Zobrazenie našej webovej stránky
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Babuska, s.r.o. sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia na server našej webovej stránky pošle:

• IP-adresa použitého koncového zariadenia,
• dátum a čas prístupu,
• názov a URL otvoreného súboru,
• webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
• Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
• názov poskytovateľa internetového pripojenia,

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

• zabezpečenie nerušeného spojenia,
• zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
• vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme Vám ponúkli individualizované služby (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky) na základe Vašej aktuálnej polohy. Takto zozbierané údaje o Vašej polohe spracúvame iba ako súčasť tejto funkcie.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov. Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Údaje sa uchovávajú po dobu 30 dní a potom sa automaticky vymažú. Po zavretí našej webovej stránky (keď ju prestanete používať) sa geolokačné údaje odstránia.

3. Plnenie kúpnych zmlúv
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Jedným z predmetov činnosti spoločnosti Babuska, s.r.o., je predaj tovaru a služieb na diaľku. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä:

• meno a priezvisko,
• fakturačná adresa a dodacia adresa,
• emailová adresa,
• fakturačné a platobné údaje,
• telefónne číslo.

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Údaje, týkajúce sa Vašej dodacej adresy, Vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, poskytneme jednej z kuriérskych spoločností, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy. Kuriérska spoločnosť Vás bude pred dodaním kontaktovať, aby s Vami dohodla podrobnosti o dodaní tovaru. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.

Ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu (napríklad PayPal, Masterpass), po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb. Po zadaní prístupových údajov môžete vykonať platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb. Aby sme mohli platbu spracovať, odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Ďalšie informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonávajú poskytovatelia platobných služieb, možno nájsť v informačných textoch na vstupnej maske / webovej stránke poskytovateľov platobných služieb. Nájdete tu aj kontaktné informácie poskytovateľov platobných služieb.

V prípade, ak si ako spôsob platby zvolíte tzv. dobierku, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania poštového platobného styku spracované spoločnosťou, ktorá je aktuálne naši zmluvným partnerom pre doručovanie zásielok zmluvnému partnerovi(zákaznikovi), a to v rozsahu a spôsobom podľa § 11 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách. Obdobne budú údaje spracúvané aj zo strany iných kuriérskych spoločností.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

4. Zabezpečenie procesu objednávania
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
S cieľom zaistiť a optimalizovať proces objednávania tovarov a ponúknuť Vám rôzne spôsoby platby, v priebehu procesu objednávania kontrolujeme na základe informácií, ktoré už máme k dispozícii, ako je napríklad množstvo objednaných položiek alebo dodacia adresa, či sú v danej objednávke nejaké nezrovnalosti.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.

Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:
Vaše osobné údaje sa za týmto účelom neposkytujú tretím stranám.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Získané osobné údaje neuchovávame na zabezpečenie procesu objednávania dlhšie, ako je potrebné na spracovanie a splnenie objednávok (napr. do uplynutia zákonnej záruky). Osobné údaje zo zrušených objednávok uchovávame maximálne osemnásť mesiacov. Po uplynutí týchto retenčných období sa osobné údaje úplne odstránia.
5. Používanie účtu
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Aby sme Vám pri nákupe poskytli čo najväčší komfort, ponúkame Vám možnosť trvalého uloženia Vašich osobných údajov v zákazníckom účte chránenom heslom. Po vytvorení tohto zákazníckeho účtu nie je potrebné pri objednávaní znova zadávať Vaše osobné údaje.
Svoje osobné údaje uložené vo Vašom zákazníckom účte môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť.

Okrem údajov požadovaných počas objednávky je nevyhnutné zadať aj heslo, ktoré ste si sami vybrali, aby ste si mohli založiť zákaznícky účet. Toto heslo sa spolu s Vašou e-mailovou adresou použije na prístup k vášmu účtu.

Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, to znamená, že nám poskytnete údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:
Za účelom realizácie kúpnych zmlúv alebo iných služieb objednaných prostredníctvom ponúk obsiahnutých v účte sa údaje prenášajú konkrétnemu poskytovateľovi danej ponuky. Ten dostane údaje potrebné na poskytnutie príslušnej služby, resp. tovaru t.j.:

• overenie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa, heslo, v prípade potreby telefónne číslo),
• Základné údaje (meno a priezvisko, adresa).

Akékoľvek ďalšie sprístupnenie týchto údajov tretím stranám je vylúčené.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Ak vymažete svoj účet , Vaše údaje sa vymažú.

Spracovanie a uchovávanie osobných údajov zostáva zodpovednosťou prevádzkovateľa poskytnutej služby/ponuky, ktorý spracúva osobné údaje potrebné na vykonanie objednanej služby na tento účel, a potom ich archivuje v súlade so zákonnými lehotami uchovávania údajov (pozri bod 3 vyššie).

Prevádzkovateľ osobných údajov:
Prevádzkovateľom osobných údajov pre službu účet v zmysle ustanovenia článku 4 bodu 7 GDPR a § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Babuska, s.r.o. Slatinské Lazy č. 77, 96225 Slatinské Lazy.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý je dostupný na: https://www.babuska.sk/kontakt

6. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej požiadavky. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Pri odpovedaní na Vaše otázky a vyhodnocovaní zákazníckych ankiet budú Vaše osobné údaje v našom mene spracovávať aj dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Okrem toho môže byť pre nás potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.

Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poskytli prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú.

Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.
7. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, budeme Vás viesť ako svojho stáleho zákazníka. V tomto prípade spracujeme Vaše poštové kontaktné údaje aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme Vám touto cestou mohli posielať informácie o nových výrobkoch a službách. Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme Vám aj bez existencie konkrétneho súhlasu mohli posielať informácie o našich vlastných, podobných výrobkoch.

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou do budúcna namietať. Na tento účel napríklad postačuje zaslať e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v bode 19 toho Vyhlásenia.

S Vaším súhlasom zisťujeme Vaše správanie sa ako zákazníka na našich webových stránkach a v nami zasielaných newsletteroch. Vyhodnotenie Vášho správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti sledujete a ktoré časti newsletteru Vás zaujímajú. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať cez Babuska, s.r.o., formou newsletterov, reklamy na webových stránkach a tlačenej reklamy, ktoré lepšie vyhovujú Vašim osobným záujmom, a tým zlepšovať aj našu reklamnú ponuku. Svoj súhlas s tým môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu zhromaždených používateľských údajov.

Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
V oblasti reklamných aktivít vrátane zobrazovania individuálne vytváraného obsahu „podľa Vašich preferencií a záujmov môžu byť príjemcami osobných údajov naši dôveryhodní partneri, ktorých zoznam je uvedený v informáciách o súboroch cookies.

Inak odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Pokiaľ odvoláte Váš súhlas s používaním jednotlivých reklamných nástrojov alebo ak proti určitým reklamným nástrojom budete namietať, budú Vaše údaje z príslušných (e-mailových) distribučných zoznamov vymazané.

Ak vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že Vašu námietku neakceptujeme.

8. Používanie Cookies súborov
Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies súbory. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle vyššie uvedených predpisov. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej identite. Cookies slúžia predovšetkým na to, aby bolo používanie nášho webu pre Vás príjemnejšie. Používame napr. tzv. Session-Cookies, aby sme zistili, či ste určité časti našej webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už prihlásili do Vášho používateľského účtu. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky odstránené. Okrem toho, taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia, používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo Vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili naše služby, cookies automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké úpravy/nastavenia ste urobili, takže tieto úkony nemusíte opakovať. Ak máte vytvorený používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k Vášmu používateľskému účtu.

Cookies súbory ďalej používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na zasielanie individualizovaných („šitých na mieru") informácií a ponúk pre Vás. Tieto súbory cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí určitého času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje ukladanie cookies automaticky. Môžete však svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo Vašom počítači neboli ukladané žiadne súbory cookies, alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne zakázanie súborov cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

9. Google Analytics
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich neustálej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google"). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Súbory cookies generujú nasledujúce informácie o používaní našej webovej stránky:

• typ a verzia prehliadača,
• použitý operačný systém,
• Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
• označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
• čas odoslania požiadavky na serve

Tieto informácie sa používajú na analýzu používania našich webových stránok, vytvorenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu, na účely prieskumu trhu a prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru Vášho prehliadača; Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v súboroch cookies, ktoré sa týkajú Vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v spoločnosti Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento doplnok prehliadača Browser-Add-on. Alternatívne k doplnku „Browser-Add-on", najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa tzv. „Opt-Out-Cookie" súbor, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor „Opt-Out-Cookie" platí iba v tom prehliadači, v ktorom ste ho vytvorii, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo Vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookies v tomto prehliadači, budete musieť súbor „Opt-Out-Cookie" znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Informácie generované v súbore cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Podľa dostupných informácií Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe poverenia.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Po anonymizácii IP-adresy ju už nie je možné priradiť k Vašej osobe. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe.

10. Príjemcovia mimo EÚ
Pokiaľ to nie je uvedené v bodoch 11, 13, 17, 18 a 19, Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k prenosu dát na servery spoločností Google LLC a Facebook Inc. Tieto servery sú čiastočne v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia rozhodnutím z 12.7.2016 určila, že za podmienok podľa EÚ-U.S. Privacy Shield existuje v USA primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Rozhodnutie o primeranosti" podľa článku 45 GDPR). Poskytovatelia služieb Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 sú certifikovaní podľa EÚ-U.S. Privacy Shield.
11. Bing Maps
Na tomto webe používame službu Bing Maps. Táto služba nám umožňuje ukázať Vám interaktívne mapy priamo na webe, čo Vám umožní pohodlne používať funkciu mapy, napr. na nájdenie predajní Babuska vo Vašom okolí.

Používanie Bing Maps sa uskutočňuje za účelom atraktívnej prezentácie našej online ponuky a ľahkého vyhľadania našich predajní na webových stránkach. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ak navštívite našu webovú stránku, dodávateľ služby Bing Maps, spoločnosť Microsoft Corporation, dostane informácie o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Aby ste mohli využívať funkcie aplikácie Bing Maps, je potrebné v rámci internetovej komunikácie spracovať Vašu adresu IP. Zvyčajne sa spracováva na serveri Microsoft v USA.

Nemáme nijaký vplyv na spracovanie konkrétnych údajov pomocou služby Bing Maps. Viac informácií o účele a rozsahu spracovania údajov v aplikácii Bing Maps nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia. Informácie o adrese a ochrane osobných údajov poskytovateľa Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

12. Google reCaptcha
Na ochranu Vašich osobných údajov a na zabezpečenie odosielania formulárov, najmä v rámci Vašej účasti na súťažiach, používame Google reCaptcha, službu spoločnosti Google LLC („Google"). Použitie tejto služby je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti sa používa analýza rôznych informácií na určenie, či zadávanie údajov vykonáva človek alebo automatický program. Generované informácie sa odošlú na server Google v USA a tam sa uložia. Zhromažďovanie a analýza údajov nám ani spoločnosti Google neumožňuje identifikovať Vašu totožnosť. Spoločnosť Google tieto informácie nepriraďuje k Vašim osobným údajom.

Viac informácií o Google reCaptcha nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.

13. Google Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360, Studio
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Táto webová stránka používa nástroje online marketingu Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 a Studio, služby spoločnosti Google ako súčasť marketingovej platformy Google. Campaign Manager používa súbory cookies na zacielenie reklamy na základe toho, čo je pre používateľa relevantné, na optimalizáciu reklamných kampaní a na zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré už používateľ videl. Pomocou ID súborov cookie môže byť konečné zariadenie rozpoznané na iných webových stránkach a na nich zobrazené cielené reklamy na základe predchádzajúcej aktivity používateľa. V cookies sa ukladajú najmä tieto údaje: IP adresa, dátum a čas, keď navštívite našu webovú stránku, použitý jazyk, typ prehliadača a operačný systém. Súbory cookies nástroja Campaign manager môžu tiež zaznamenávať, či na našom webe vykonávate určité akcie a aký obsah je pre Vás zaujímavý, aby sa Vám potom mohli zobrazovať prispôsobené reklamy (vrátane reklám z viacerých domén). Campaign Manager môže okrem toho pomocou identifikátorov súborov cookie zhromažďovať informácie o tzv. Webových konverziách, keď používatelia interagujú s reklamami. Je to napríklad prípad, keď sa používateľovi zobrazí reklama Campaign Managera a neskôr ten istý prehliadač použije na prístup na webovú stránku inzerenta a niečo tam kúpi. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Je vo vašom záujme, ako aj v našom, aby sme Vás neobťažovali reklamami, ktoré Vás nezaujímajú.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Na základe použitých marketingových nástrojov Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google - a to aj v USA. Spolupráca s Campaign Managerom znamená, že spoločnosť Google bude upovedomená pri vstupe na naše webové stránky alebo po kliknutí na jednu z našich reklám. Viac informácií o marketingovej platforme Google nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/ a o ochrane osobných údajov všeobecne na stránkach Google: https://policies.google.com/privacy . Prípadne môžete navštíviť webovú stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org . Google je certifikovaný v súlade s pravidlami v EU-U.S. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Možnosti odhlásenia:
Existuje niekoľko spôsobov, ako sa odhlásiť z používania Google Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360, Studio:
a) zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača, najmä blokovaním súborov cookies tretích strán, nebudete dostávať žiadne reklamy od poskytovateľov tretích strán;

b) vypnutím cookies sledovania konverzií nastavením prehliadača tak, aby blokoval cookies z domény www.googleadservices.com; toto nastavenie bude odstránené po odstránení súborov cookies;

c) zakázaním inzercie orientovanej podľa Vášho záujmu zo strany poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačného programu „About Ads" prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices; toto nastavenie bude odstránené po odstránení súborov cookie;

d) trvalým vypnutím doplnku vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pod odkazom http://www.google.com/settings/ads/plugin.

e) Pomocou Správcu predvolieb reklám Google môžete zobraziť, odstrániť alebo pridať kategórie Google, ktoré táto technológia môže použiť na zobrazovanie inzercie orientovanej na záujmy (Https://adssettings.google.com/authenticated). Na vyššie uvedenom odkaze si môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, aby ste zakázali cookies pre preferencie reklám a aby ste zabránili spoločnosti Google zhromažďovať údaje o Vašom používaní webových stránok generovaných súbormi cookies.

20. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov
Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Babuska, s.r.o. Slatinské Lazy 77, 96225 Slatinské Lazy („Prevádzkovateľ") a pre webové stránky www.babuska.sk Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Babuska, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na info@babuska.sk

PREDAJNE SPOLOČNOSTI Babuska
1. Kontrola veku
Pri predaji produktov s vekovým obmedzením, ako sú napr. alkohol či tabakové výrobky, je vykonaná vizuálna kontrola preukazu totožnosti našim pokladníkom za účelom kontroly veku. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie našej zákonnej povinnosti.

2. Bezpečnostné kamery
S cieľom predchádzania trestným činom a priestupkom na majetku a zdraví a s cieľom odhaľovania trestných činov a priestupkov sú v priestoroch predajní spoločnosti Babuska inštalované bezpečnostné kamery a kamerový systém so záznamom. Prostredníctvom kamerového systému dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajov. Právnym základom na uvedené spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie osobných údajov za účelom ochrany našich zákazníkov, zamestnancov a nášho majetku je možné považovať za oprávnený záujem.

Používanie bezpečnostných kamier je v predajniach označené jasne viditeľným piktogramom. Záznamy uchovávame najviac 15 dní od ich vyhotovenia. V prípade inštalácie a údržby môžu mať spoločnosti poverené údržbou prístup k uloženým údajom.

3. Spracovanie platieb kartou
Vaše údaje spracúvame na spracovanie platby kartou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj na implementáciu postupu inkasa SEPA (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a v prípade potreby na kontrolu kreditu. Okrem toho slúžia údaje na zabránenie zneužitia karty a na zníženie rizika zlyhania platby. Údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na spracovanie platby, ak to nie je v rozpore so zákonnými lehotami uchovávania.

4. Reklamácia tovaru
V súvislosti s reklamáciou zakúpeného tovaru bude spoločnosť Babuska spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom pre vybavenie reklamácie, t. j. minimálne v rozsahu Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ďalej v rozsahu údajov o reklamovanom tovare.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je v tomto prípade vybavenie uplatnenej reklamácie, ako aj ochrana práv spoločnosti Babuska.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení reklamácie je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Babuska vybaviť Vašu reklamáciu, ako aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. oprávnený záujem spoločnosti Babuska. V oboch prípadoch je spracovanie Vašich osobných údajov možné aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorý je nevyhnutný na vybavenie reklamácie a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Babuska.

5. Spracovanie škodových udalostí
V prípade, ak dôjde v priestoroch predajne k vzniku škody na zdraví či majetku dotknutej osoby , spoločnosť Babuska spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie zodpovednosti spoločnosti Babuska za vzniknutú škodu. Tieto údaje môžu zahŕňať okrem identifikačných a kontaktných údajov aj osobitnú kategóriu osobných údajov, t. j. údaje o zdravotnom stave, či popis škodovej udalosti.

Účelom spracovania osobných údajov je posúdenie zodpovednosti spoločnosti Babuska za vzniknutú škodu a prípadná náhrada škody.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení nároku na náhradu škody je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa nahradiť škodu, ale aj článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. súhlas dotknutej osoby. V prípade poskytovania osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu je právnym základom čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR a § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. výslovný súhlas dotknutej osoby.

Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorá je nevyhnutný pre posúdenie zodpovednosti spoločnosti Babuska a prípadne náhradu škody a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Babuska.

6. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov
Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Babuska („Prevádzkovateľ").

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Babuska, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na info@babuska.sk

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY
1. Prehľad
Okrem práva na odvolanie Vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:

• právo na informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15
• právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
• právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
• právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
• právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
• právo namietať podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:

• účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
• kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
• príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
• plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia,
• existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu,
• existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
• všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
• existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

3. Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj pomocou dodatočného vyhlásenia.

4. Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás, aby Vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

• osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
• odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a) GDPR alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
• vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
• osobné údaje neboli zákonne spracované,
• vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
• osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.
5. Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

• správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
• spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
• prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
• namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje pevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Máte právo Vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

• spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
• spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

7. Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely (porovnaj najmä body 8, 9 a 13 vyššie) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Babuska s.r.o., alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Babuska, s.r.o. .

 

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie

Zabudnuté heslo

Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v nákupe Objednať